Kurs instruktora Point Shooting Tactical System

 

Kurs Point Shooting Tactical System przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych oraz w jednostkach szkoleniowych polskich formacji mundurowych, które przy wykonywaniu zadań służbowych posługują się bronią palną. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej, w danej specjalności, (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora), pozwalający na podjęcie legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie. Umiejętności strzeleckie i uprawnienia instruktorskie w zakresie strzelectwa sportowego oraz posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych przy realizacji kursu zawodowego, związanego z posługiwaniem się bronią palną.

Opis szkolenia: kurs odbywać się będzie w systemie cotygodniowych spotkań w wybrane dni tygodniu oraz zjazdów weekendowych. Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczeń polegających na opracowaniu dokumentacji działalności sportowej, projektów planów treningowych oraz zajęć gimnastycznych na sali treningowej oraz strzelnicy.

Termin realizacji: 4-5 semestr

Czas trwania: 150 godzin

Termin rozpoczęcia: zakończenie kursu instruktora strzelectwa sportowego

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego egzaminu zawodowego zorganizowanego przez wykonawcę posiadającego akredytację Kuratorium Oświaty.

Przewiń do góry