Kurs instruktora strzelectwa sportowego

Kurs instruktora strzelectwa sportowego przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych oraz w jednostkach szkoleniowych polskich formacji mundurowych, które przy wykonywaniu zadań służbowych posługują się bronią palną. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora strzelectwa sportowego uprawniającą do samodzielnego prowadzenia szkoleń w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, służbach mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie: „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie oraz udokumentowane posiadanie umiejętności w zakresie posługiwania się bronią palną (minimum 30 godzin) oraz posiadanie ubezpieczenia obejmującego następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem kursu  zawodowego, związanego z posługiwaniem się bronią palną.

Opis szkolenia: kurs odbywać się będzie w systemie cotygodniowych spotkań we wtorki (18.30-20.00), podczas których realizowana będzie część teoretyczna oraz zjazdów weekendowych poświęconych na zajęcia praktyczne. Program zajęć będzie zrealizowany podczas 12 zjazdów po 20 godzin zajęć każdy oraz udziale w zawodach strzeleckich w charakterze asystenta sędziego, bądź trenera. Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczeń polegających na opracowaniu dokumentacji działalności sportowej, projektów planów treningowych oraz zajęć praktycznych na sali gimnastycznej oraz na strzelnicy.

Termin realizacji: 23 marca 2015 -29 listopada 2015

Czas trwania: 250 godzin

Termin rozpoczęcia: 24 marca 2015 roku o godzinie 18.30

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego egzaminu zawodowego zorganizowanego przez wykonawcę posiadającego akredytację Kuratorium Oświaty.

Doskonalenie umiejętności strzeleckich: W związku, iż Wykonawca kursu ściśle współpracuje z klubami sportowymi organizującymi współzawodnictwo sportowe w obszarze sportów strzeleckich, pozwalam sobie na zaproszenie Państwa do udziału w proponowanych formach doskonalenia swoich umiejętności strzeleckich. Możliwości takie stwarza uczestniczenie w działaniach prowadzonych przez kluby Ligi Obrony Kraju Okręg Śląski, Śląskiego Okręgowego Związku Strzeleckiego, Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego  oraz bractwa kurkowe (www.bractwokurkowe.rybnik.pl). Wykaz klubów działających na terenie naszego województwa możecie Państwo odnaleźć na stronie www.szss.pl (www.facebook.com/ozss.Katowice) oraz LOK (www.bractwo.mikolow.pl).

Zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy zapraszamy także na strony Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (www.pzss.org.pl) oraz Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Praktycznego (www.ipsc.org).

GALERIA ZDJĘĆ Z KURSU INSTRUKTORA STRZELECTWA SPORTOWEGO

« 2 z 2 »
Przewiń do góry