Kurs języka migowego

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy słuchaczy na temat uszkodzeń słuchu, ich konsekwencji w funkcjonowaniu społecznym z uwzględnieniem tożsamości kulturowej i społecznej środowiska niesłyszących oraz sposobów komunikowania się niesłyszących, a także form rehabilitacji zawodowej i społecznej niesłyszących. Częścią praktyczną kursu jest rozszerzenie umiejętności słuchaczy w opanowaniu znaków języka migowego w systemie językowo-migowym w stopniu umożliwiającym rozumienie nieskomplikowanych wypowiedzi w tym języku.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do słuchaczy drugiego roku studiów na kierunku Administracja – specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Warunki rekrutacji: Warunkiem udziału w szkoleniu jest formalne uczestnictwo w programie Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Z uwagi na specyfikę osoby zainteresowane kursem powinni wykazywać się sprawnym wzrokiem oraz sprawnością manualną (sprawne kończyny górne).

Opis szkolenia: kurs będzie realizowany w formie lektoratów prowadzonych w małych grupach seminaryjnych umożliwiających opanowanie podstawowych form komunikowania się z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.

Termin realizacji: 3-4 semestr

Czas trwania: 60 godzin

Warunki zaliczenia:  frekwencja na poziomie min. 90% + egzamin końcowy wewnętrzny. Wynikiem kursu jest obowiązkowe zaliczenie egzaminu końcowego z zakresu materiału realizowanego na kursie. Zaliczenie egzaminu odbywa się przed komisją powołaną przez organizatora. Po zaliczeniu egzaminu słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Przewiń do góry