Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Założeniem kursu jest wzbogacenie klasycznych form dydaktyki akademickiej o możliwość odbycia kursu zawodowego, którego program uzupełnia wiedzę nabytą w ramach studiów, przez co pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu prawnymi i praktycznymi uwarunkowaniami prowadzenia działań w zakresie ochrony osób i mienia. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony wprowadzono do oferty dydaktycznej Projektu Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, po konsultacjach z przedstawicielami międzynarodowych portów lotniczych: MPL Balice oraz MPL Pyrzowice. Zgodnie z poczynionymi zmianami w Prawie lotniczym, problem zarządzania bezpieczeństwem na terenie międzynarodowych portów lotniczych, podlega stopniowemu procesowi prywatyzacji. W miejsce dotychczasowych zadań Straży Granicznej, przewiduje się stopniowe przejmowanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i porządkiem na lotniskach przez służby własne operatora lub poprzez powierzenie wymienionych zadań wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, świadczącym usługi w obszarze ochrony osób i mienia. Kwalifikacje nabyte podczas kursu kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia, mają zastosowanie w związku z zatrudnieniem w strukturach podmiotów zarządzających bezpieczeństwem portów lotniczych, dworców kolejowych i autobusowych oraz w związku z organizacją imprez masowych (muzycznych i sportowych). Wiedza i kompetencje potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji, pozwalać będzie także na skuteczne administrowanie obiektami użyteczności publicznej, takimi jak: szkoły, budynki sądów i prokuratur, jednostki MON, urzędy administracji rządowej i samorządowej. Kwalifikacje nabyte podczas kursu mogą być dodatkowo uzupełnione udziałem w specjalistycznych kursach z zakresu ochrony osób i mienia:

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej upoważnia do:

  1. opracowywania planu ochrony,
  2. organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Adresaci szkolenia: studenci kierunku Administracja specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Warunki rekrutacji: formalne uczestnictwo w projekcie Nowa Jakość Edukacji-Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opis kurs: kurs przeprowadzony jest z uwzględnieniem wszystkich standardów  ustawy o ochronie osób i mienia, pozwalających uczestnikom kursu na nabycie uprawnień zawodowych, wynikających z uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dokonywanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. Zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r., poz. 1688), kurs odbywa się z podziałem na 5 bloków dydaktycznych:

  1. blok ogólnoprawny (50 godzin)
  2. blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia (100 godzin)
  3. blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego (35 godzin)
  4. blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych (60 godzin)

 Termin realizacji: Zajęcia odbywają się począwszy od dnia 18 lutego 2015 roku. Zajęcie teoretyczne odbywają się w każdą środę i piątek w godzinach 16.50-20.00.

Czas trwania: 245 godzin

Warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia jest udział w 80% zajęć, aktywny udział w analizie tematów poszczególnych zajęć oraz samodzielne przygotowanie dyskusji nad wybranym zagadnieniem.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001688

Przewiń do góry