Badania naukowe w Projekcie Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne!

Projekt Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne powstał z myślą o usystematyzowaniu działań z zakresu dydaktyki oraz pracy naukowej w obszarze nauk penalnych oraz nauk o bezpieczeństwie. Od wielu lat bowiem, problematyka zarządzania bezpieczeństwem, będącego jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka pojawia się jako odrębny kierunek studiów oraz odrębna dyscyplina naukowa. Naszym zdaniem jednak, zagadnienie to nie daje się sklasyfikować w obrębie jednej dyscypliny naukowej lub przedmiotu badań z uwagi na interdyscyplinarność pojawiających się w nim problemów.

Problematyka zarządzania bezpieczeństwem, jak każda dziedzina życia społecznego, wymaga posługiwania się środkami wynikającymi zarówno ze znajomości obowiązujących norm prawnych, mechanizmów życia społecznego, jak i przeżyć i emocji wpływających na każdego człowieka. Założenia Projektu NOJAK, przyjmują zatem, iż dla efektywnego zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym niezbędnym jest zarówno znajomość realnych uwarunkowań kierowania wybranymi wycinkami życia społecznego, mającymi wpływ na jego poziom, jak i gruntowana znajomość poszczególnych dyscyplin naukowych. Dlatego oprócz wysiłków na rzecz stworzenia odrębnych bloków kształcenia w ramach samej specjalności, podejmujemy wysiłki na rzecz pogłębiania stanu wiedzy w poszczególnych obszarach problematyki bezpieczeństwa. W ramach Projektu NOJAK przyjmują one postać interdyscyplinarnych konferencji, publikacji naukowych oraz udziału w ogólnopolskich konsorcjach i programach naukowych, a także inspirowanie samych Studentek i Studentów specjalności do podejmowania próby własnych badań i poszukiwań.

W ramach Projektu NOJAK podjęliśmy współpracę z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która dzięki zaangażowaniu Pana prof. dr hab. Emila Pływaczewskiego objęła również honorowy patronat nad Projektem i umożliwiła naszym Studentkom i Studentom na odbycie praktyk. Udało nam się nawiązać współpracę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Szkołą Policji w Katowicach, Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej Lubaniu. Zorganizowaliśmy także dwie konferencje naukowe, które umożliwiły nam przeprowadzenie badań problematyki stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz zjawiska prywatyzacji zadań policyjnych. Pokłosiem prowadzonych przy tej okazji badań są dwie publikacje naukowe. W planach mamy także opublikowanie czterech podręczników i monografii naukowych. Wyrazem trafności wyboru przyjętej metody jest utworzenie z inicjatywy samych Studentek i Studentów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które oprócz wsparcia w realizacji poszczególnych etapów Projektu, z pewnością zaowocuje dalszym rozwojem kadr organów bezpieczeństwa państwa oraz, mamy taką nadzieję, rozwojem kadry naukowej, a także nowych kierunków badawczych.

Przewiń do góry