WITAMY UCZESTNIKÓW i UCZESTNIKÓW IN SPE PROJEKTU NOJAK W NOWYM ROKU AKADEMICKIM!

dodano 12 września 2015, o godzinie 13:17

Szanowni Państwo Uczestniczący w Projekcie NOJAK!

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim 2015/2016, pragnę gorąco powitać Państwa Uczestniczących i Spodziewanych Uczestniczących w Projekcie. Szczególnie gorąco i entuzjastycznie witam Nowych Wspaniałych Studentów Specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne rozpoczynających swoją edukację na pierwszym roku studiów.

Na samym wstępnie z prawdziwym żalem przypominam Państwu, iż trwająca edycja Projektu kończy się w maju 2016 roku. Do zakończenia Projektu pozostało nam jednak kilkanaście ofert edukacyjnych, w których wszyscy Państwo studiujący w ramach specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne możecie wziąć udział całkowicie nieodpłatnie!

Obecnie trwają rozpoczęte w zeszłym roku akademickim następujące kursy:

 1. instruktor strzelectwa sportowego
 2. kwalifikowany pracownik ochrony

W tym roku planujemy uruchomić  ostatnie nabory na następujące kursy i szkolenia:

Kursy długoterminowe

 1. Język migowy (60 godzin)
 2. Instruktor Point Shooting Tactical System (150 godzin)

Szkolenia krótkoterminowe

 1. Nowoczesne środki zabezpieczenia technicznego (18 godzin)
 2. Działania ochronne w strategii ochrony osób (20 godzin)
 3. Warsztaty sabotażowe (15 godzin)
 4. Przetrwanie sytuacji kryzysowej (20 godzin)
 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna (15 godzin)

Przypominam Państwu, że udział w kursach odbywa się na podstawie zapisów dokonywanych za pośrednictwem sytemu USOS. Przesłanką przystąpienia do kursu jest skuteczne zalogowanie się na listę uczestników oraz brak przeszkód wynikających z Regulaminu Projektu. Warunkiem ukończenia kursu lub szkolenia jest udział w co najmniej 80% ogólnej liczny zajęć oraz spełnienie kryteriów uzyskania certyfikatu określonych przez Wykonawcę kursu lub szkolenia. Nadto, pragnę podkreślić, iż warunkiem rozliczenia każdego kursy jest zgromadzenie dokumentacji kursu w tym także potwierdzenia ukończenia kursu przez każdego z Państwa, kto zadeklarował w nim swój udział.

Dlatego w związku z niefrasobliwością części z Państwa i pojawiającymi się wątpliwościami przypominam:

 1. Udział w kursach i szkoleniach jest dla Państwa dostępny bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Wynika to z faktu, iż koszty ich organizacji w całości ponosi Uniwersytet Śląski, co jest możliwe dzięki pozyskaniu dotacji z tzw. Funduszy Norweskich oraz funduszy krajowych. Innymi słowy dydaktyka realizowana w ramach kursów jest finansowana w całości ze środków publicznych!
 2. Warunkiem rozliczenia każdego kursu i szkolenia jest zgromadzenie przez nas potwierdzeń odbioru certyfikatów. Nadal, bowiem w naszych zasobach spoczywa kilka certyfikatów, których szczęśliwi uczestnicy kursów nie odebrali. Obecnie spoczywają one w Dziekanacie Studiów na Kierunku Administracja. Bardzo więc proszę zainteresowanych o ich odebranie i potwierdzenie tego faktu w dokumentacji. Jeżeli się nie doczekam, zacznę o tym obowiązku przypominać personalnie za pomocą środków masowego przekazu.
 3. Przypominam też Państwu, że zadeklarowanie woli udziału w kursie lub szkoleniu w systemie USOS jest przesłanką do ich uruchomienia. Nadto, w przypadku, gdy Państwo zapisujecie się na kurs lub szkolenie uniemożliwiacie tym samym zalogowanie się na kurs innej osobie, która ma na to ochotę. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo musi zatem wiązać się z pewnymi (negatywnymi) konsekwencjami. Zatem w przypadku niespodziewanych wydarzeń, które nagle uniemożliwiają Państwu udział w kursie lub szkoleniu, Państwa obowiązkiem jest zgłoszenia tego faktu poprzez wylogowanie się z listy w USOS’ie lub (gdy nie jest to już możliwe z uwagi na zablokowanie listy) poprzez pisemne oświadczenie przesłane listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekazane osobiście jednej z wymienionych poniżej osób:

dr Marzenie Ponickiej (specjalista ds. ewaluacji projektu)

mgr Agacie Jankowskiej (specjalista ds. finansowych)

dr Robertowi Netczukowi (koordynator Projektu)

          Dzięki temu, wiedząc o zwolnionym miejscu możemy dokonać uzupełnienia listy uczestników, którą następnie przekazujemy Wykonawcy kursu, bądź szkolenia.

Nadmieniam, iż w pełni rozumiem sytuację, gdy nie możecie Państwo uczestniczyć w kursie lub szkoleniu z powodu nagłej i nieprzewidzianej przyczyny. W takim wypadku jednak, normy przyzwoitości (również powielone w Regulaminie, który Państwo podpisali) oraz troska i dbałość o pieniądze polskiego podatnika nakazują usprawiedliwić swoją absencję pisemnie (list polecony, list wysłany drogą elektroniczną). Taka informacja jest nam niezbędna dla udokumentowania przebiegu kursu lub szkolenia, którą musimy złożyć rozliczając Projekt w końcowej dokumentacji.

Kończąc, uprzejmie zawiadamiam Państwa, iż pod koniec września rozpoczniemy logowanie na kolejne szkolenia krótkoterminowe oraz kurs języka migowego (4 grupy!). Logowanie odbywać się będzie za pomocą systemu USOS. Gorąco zapraszam Państwa do świadomego udziału w kolejnych etapach Projektu.

Wasz Zawsze Czujny i Nieznoszący Marnotrawstwa

Koordynator Projektu NOJAK 

dr Robert Netczuk

Przewiń do góry